Hoàng Anh – COO trung tâm CFC

Cách nhìn về việc nuôi dạy con trong sách chứa đầy sâu sắc và từ bi của Đạo Phật.
Không cần là người Đức vẫn có thể thực hành việc nuôi dạy con kiểu Đức,
không nhất thiết phải là một Phật tử vẫn có thể thực hành nuôi dạy con theo cách nhà Phật.

Hoàng Anh – COO trung tâm CFC , Độc giả